SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

1. Generelt

Sælger vedstår, medmindre andet fremgår af tilbuddet, dette i 30 dage at regne fra tilbuddets datering Medmindre andet følger af udtrykkelig, skriftlig aftale mellem DØRSNEDKEREN, herefter ”sælger”, og køber, sker enhver leverance på grundlag af nærværende salgs- og leveringsbetingelser, der således udgør en integreret det af aftalegrundlaget mellem sælger og køber. Ingen fravigelse fra salgs- og leveringsbetingelserne kan betragtes som vedtaget, medmindre fravigelsen er specifikt og skriftligt bekræftet af sælger. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i den af køber afgivne ordre, herunder købers eventuelle almindelige betingelser, bekræftelser eller andre af køber udfærdigede dokumenter uanset på hvilket tidspunkt, køber har fremsendt disse. Sælgers undladelse af at gøre indsigelse mod indholdet af sådanne dokumenter kan ikke betragtes som sælgers accept af, at bestemmelserne i nærværende salgs- og leveringsbetingelser er fraveget.

2. Tilbud og priser

Sælger vedstår, medmindre andet fremgår af tilbuddet, dette i 30 dage at regne fra tilbuddets datering. Alle anførte priser er excl. moms og levering i Danmark, samt til bro faste øer. Sælger tager forbehold for udsolgte varer, svigtende levering fra sælgers underleverandører og trykfejl.

3. Ordrebekræftelse, ændring og annullation

Når køber har accepteret sælgers tilbud, fremsender sælger en skriftlig ordrebekræftelse til køber. Køber skal underskrive ordrebekræftelsen og returnere den underskrevne ordrebekræftelse til sælger. Først ved sælgers modtagelse af den underskrevne ordrebekræftelse fra køber foreligger en aftale mellem sælger og køber. Efter sælgers modtagelse af den underskrevne ordrebekræftelse vil ændringer i ordren medføre opkrævning af gebyr som anført på ordrebekræftelsen. Købers annullering af en aftale accepteres kun efter udtrykkelig, skriftlig aftale med sælger. Aftale herom forudsætter, at køber godtgør sælger påløbne omkostninger og eventuelle tab.

4. Levering, undersøgelsespligt og reklamation

Et af sælger oplyst leveringstidspunkt er alene vejledende. Leveringsbetingelser er Ab Fabrik, Polen (Incoterms 2020) til købers adresse eller efter nærmere aftale på angivet byggeplads, og levering anses for sket ved overgivelse til den første fragtfører. Køber bærer således risikoen for leverancen under transport. I forbindelse med modtagelse af leverancen er køber forpligtiget til at kontrollere, at det korrekte antal enheder er til stede, og at leverancen er i hel og ubeskadiget stand. Såfremt det ikke er tilfældet, skal køber straks meddele dette skriftligt til sælger med billeddokumentation. Manglende kontrol og/eller manglende rettidig reklamation medfører tab af købers ret til at fremsætte mangels indsigelser vedrørende manglende enheder eller synlige skader. Inden montage af leverancen er køber forpligtet til at kontrollere, at leverancen i øvrigt er i overensstemmelse med aftalegrundlaget. Er det ikke tilfældet, skal køber straks meddele dette skriftligt til sælger. Manglende kontrol og/eller manglende rettidig reklamation medfører tab af købers ret til at fremsætte mangels indsigelser vedrørende mangler, som køber kunne eller burde have opdaget på dette tidspunkt. Køber henvises til selv at indhente fornødne oplysninger om korrekt opbevaring, anvendelse og vedligeholdelse af leverancen. Det er købers ansvar at opbevare, anvende og vedligeholde leverancen på en sådan måde, at leverancen ikke beskadiges.

5. Fordringshavermora

Såfremt levering ikke kan ske på grund af købers forhold, er sælger berettiget til at fremsende faktura, som hvis levering var sket. Risikoen for leverancen overgår til køber, som om levering var sket. Køber er endvidere forpligtiget til at betale sælger en rimelig lagerleje efter nærmere aftale og godtgøre sælgers omkostninger og eventuelle tab, som sælger måtte lide som følge af, at levering ikke kan ske på grund af købers forhold.

6. Betaling, ejendomsforbehold og sikkerhedsstillelse

Alle leverancer forfalder til betaling med 50% ved bestilling og sidste 50% rate betales ved meddelelse om, at leverancen er klar til levering. Såfremt køber ikke overholder betalingsbetingelserne, skal køber betale renter i overensstemmelse med rentelovens regler og med rentelovens rentesats, medmindre der i fakturaen er angivet en højere rentesats. Såfremt køber er i misligholdelse med sine betalingsforpligtigelser vedrørende en eller flere leverancer, er sælger berettiget til at tilbageholde alle yderligere leverancer til køber, uanset om leverancerne har en indbyrdes sammenhæng. Køber er under ingen omstændigheder berettiget til at foretage modregning i sælgers krav på betaling eller i øvrigt tilbageholde betaling til sikkerhed for et eventuelt krav mod sælger. Sælger bevarer ejendomsretten til leverancen, uanset om levering har fundet sted, indtil hele købesummen og eventuelle renter og øvrige omkostninger er betalt. Sælger er til enhver tid i forbindelse med eller efter aftalens indgåelse berettiget til over for køber at kræve betryggende sikkerhedsstillelse for købesummens, renternes og øvrige omkostningers rettidige betaling.

7. Behandling af personoplysninger

Sælgers behandling af personoplysninger sker i henhold til dansk rets regler herom. Der henvises til sælgers privatlivspolitik, der kan findes på sælgers hjemmeside.

8. Immaterielle rettigheder

Alle immaterielle rettigheder vedrørende leverancen tilhører sælger. Alle tegninger, tekniske dokumenter og anden teknisk information, som overlades køber før eller efter aftalens indgåelse, forbliver sælgers ejendom og er underlagt dennes ophavsret. Materialet må ikke anvendes af køber eller kopieres, reproduceres, overgives eller på anden måde bringes til tredjemands kundskab uden sælgers forudgående godkendelse. Tegninger, teknisk dokumentation m.v., som køber har modtaget i forbindelse med tilbudsafgivning, skal returneres, hvis tilbuddet ikke accepteres.

9. Ansvar for mangler

Sælger har ret men ikke pligt til at deltage i en mangelgennemgang ved afleveringen samt i
forbindelse med 1- og 5-års gennemgang. Sælgers manglende deltagelse afskærer ikke sælger fra efterfølgende at gøre indsigelser gældende. Der foreligger ikke en mangel ved leverancen, og køber kan således ikke gøre misligholdelsesbeføjelser gældende mod sælger, såfremt leverancen er
udført i overensstemmelse med købers anvisninger, eller køber har krævet anvendelse af bestemte materialer, og sælger har anvendt de foreskrevne materialer. Såfremt en leverance viser sig at være mangelfuld, og køber reklamerer rettidigt, kan køber alene gøre følgende misligholdelsesbeføjelser gældende mod sælger i den anførte rækkefølge:

Sælger foretager udbedring af mangler.

• Såfremt udbedring ikke kan ske eller ikke kan ske inden rimelig tid, kan køber i stedet kræve om levering.

• Såfremt sælger ikke foretager udbedring eller om levering inden rimelig tid, kan køber i stedet ved skriftlig meddelelse til sælger hæve handlen for den del af leverancen, der er mangelfuld. Køber er ikke berettiget til at hæve handlen for forudgående eller fremtidige leverancer. Køber kan derudover i de ovenfor nævnte tilfælde kræve erstatning, dog således at sælgers erstatningsansvar i alle tilfælde er beløbsmæssigt begrænset, så erstatning ikke kan overstige fakturaprisen for den del af leverancen, der er mangelfuld. Køber kan ikke derudover gøre misligholdelsesbeføjelser gældende mod sælger.

• Sælger kan aldrig gøres ansvarlig for følgeskader og konsekvenstab, herunder men ikke begrænset til stilladsomkostninger, afmonteringsomkostninger, monteringsomkostninger og ventetid. Sælger kan aldrig kan gøres ansvarlig for driftstab, avancetab, tidstab, tab af goodwill eller andet indirekte og/eller ikke-økonomisk tab. Købers misligholdelsesbeføjelser bortfalder, såfremt leverancen efter levering ikke har været opbevaret eller anvendt korrekt og sædvanligt og i overensstemmelse med brugervejledninger, kataloger og brochurer, der er udleveret i forbindelse med leverancen. Sælger har intet ansvar for skader forårsaget af købers forkerte og uhensigtsmæssige opbevaring, anvendelse eller vedligeholdelse af leverancen. Ethvert ansvar for mangler ved leverancen ophører 5 år efter aflevering af det byggeri, hvori leverancen indgår. Ved leverancer til lager eller videresalg ophører ansvaret dog senest 6 år efter leveringen. Hvis det må anses for godtgjort, at et krav vedrørende mangler ikke, eller kun med store vanskeligheder, kan gennemføres mod den oprindelige køber, er senere købere af leverancen, herunder entreprenører og bygherrer, berettiget til at rejse direkte krav mod sælger, såfremt og alene i det omfang, den oprindelige køber måtte have et krav mod sælger. Tvister vedrørende et sådant krav behandles jfr. pkt. 13.

10. Ansvar for forsinkelse

Såfremt leveringstiden overskrides væsentligt, og denne overskridelse er til betydelig ulempe for køber, er køber berettiget til skriftligt over for sælger at kræve levering og samtidig fastsætte en endelig frist herfor. Denne frist skal være rimelig under hensyn til den allerede indtrufne forsinkelse. Såfremt sælger herefter undlader at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre levering inden for den herefter fastsatte frist, er køber berettiget til ved skriftlig meddelelse til sælger at hæve handlen for den del af leverancen, der er forsinket. Køber er ikke berettiget til at hæve handlen for forudgående eller fremtidige leverancer. Såfremt køber hæver handlen for den del af leverancen, der er forsinket, kan køber derudover kræve erstatning, dog således at sælgers erstatningsansvar i alle tilfælde er beløbsmæssigt begrænset, så erstatning ikke kan overstige fakturaprisen for den del af leverancen, der er forsinket. Køber kan ikke derudover gøre misligholdelsesbeføjelser gældende mod sælger. Sælger kan aldrig gøres ansvarlig for følgeskader og konsekvenstab, herunder men ikke begrænset til stilladsomkostninger, afmonteringsomkostninger, monteringsomkostninger og ventetid. Sælger kan aldrig kan gøres ansvarlig for driftstab, avancetab, tidstab, tab af goodwill eller andet indirekte og/eller ikke-økonomisk tab.

11. Force majeure

I tilfælde af at sælgers levering, mangelfri levering eller rettidige levering bliver hindret eller forsinket af begivenheder uden for sælgers kontrol, som sælger ikke kunne forudse, og som sælger ikke kan overvinde, er der tale om en force majeure situation, som ikke udgør sælgers misligholdelse af aftalen med køber. Force majeure situationer udgør herunder men er ikke begrænset til krig, terror, brand, arbejdskonflikt, importrestriktioner, eksportrestriktioner, driftsforstyrrelser, transportvanskeligheder, mangel på råvarer, usædvanlige naturbegivenheder, vejrlig, sygdomsudbrud, epidemi, pandemi, statslige indgreb og påbud eller forbud, som påvirker driften hos sælger og/eller sælgers underleverandører. Indtræffer en force majeure situation, kan sælger efter eget valg ved skriftlig meddelelse, som sendes til køber hurtigst muligt, udskyde levering med det antal dage, force majeure situationen varer, eller helt eller delvist annullere købers ordre.

12. Produktansvar

Sælger er ansvarlig for produktskader efter dansk rets almindelige regler, dog således at sælgers ansvar er beløbsmæssigt begrænset, så erstatning ikke kan overstige 500.000 kr. pr. produktskade. Sælger kan aldrig gøres ansvarlig for følgeskader og konsekvenstab, herunder men ikke begrænset til stilladsomkostninger, afmonteringsomkostninger, monteringsomkostninger og ventetid.

Sælger kan aldrig kan gøres ansvarlig for driftstab, avancetab, tidstab, tab af goodwill eller andet indirekte og/eller ikke-økonomisk tab. Hvis sælger måtte blive pålagt ansvar for produktskader i forhold til tredjemand, er køber forpligtet til at holde sælger skadesløs for det ansvar, som sælger måtte blive pålagt, og som er videregående end sælgers ansvar efter ovenstående bestemmelser. Køber er forpligtet til at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler erstatningskrav mod sælger fra tredjemand i anledning af sælgers leverance til køber.

Tvister om sælgers leverance, ordren, aftalegrundlaget og herunder disse salgs- og leveringsbetingelser er underlagt dansk ret bortset fra dansk rets internationale privatretlige regler og CISG. Retssag mod sælger skal anlægges ved Retten i København. Retssag mod køber kan anlægges ved Retten i København eller ved købers hjemting efter sælgers valg.

Privatinformationer og Samtykkeerklæringen

Samtykkeerklæringen

Ved at afkrydse samtykke feltet i formularen, giver du samtykke til at dørsnedkeren.dk må bruge mine oplyste data til at:

Sende mig e-mails med svar på ønsket information. Samt at gemme mine data så længe de har relevans.

Jeg er gjort bekendt med, at der kan benyttes eksterne IT-leverandører, som driver den database, hvori mine informationer opsamles og opbevares.

På den baggrund samtykker jeg i, at dørsnedkeren må gemme disse indsamlede informationer, og at disse informationer dermed bliver personhenførbare og omfattet af persondatalovgivningens beskyttelsesregler.

For opbevaring af mine informationer gælder persondatalovgivningen.

Jeg er gjort bekendt med, at jeg altid kan få indsigt i de oplysninger som dørsnedkeren opbevarer om mig, samt tilbagekalde samtykke helt eller delvist, ved at rette direkte henvendelse til dørsnedkeren.

Jeg er også bekendt med at jeg kan kræve fejl i mine informationer rettet og slettet, hvis betingelserne herfor er opfyldt.

Senest opdateret 18. januar 2023

Dørsnedkeren
www.dørsnedkeren.dk
Frederikkevej 18A
DK-3050 Humlebæk
+45 22 20 36 55
info@dørsnedkeren.dk
CVR: 38563106

Skriv til Ulrik hvis du har et spørgsmål eller du vil have et tilbud

Du er meget velkommen til at ringe, så vi kan tale sammen om dine ønsker eller skriv til Ulrik. Du bedes være specifik i forhold til ca. mål, overflader og design m.v. og vedhæft gerne billede eller tegning for inspiration